Publikacje prac
 

 


 
Prace, które uzyskały pozytywną recenzję ze strony Komitetu Naukowego będą opublikowane w czasopismach lub w recenzowanej monografii. W związku z tym Autor zostanie poproszony o przygotowanie pracy zgodnie z przyjętymi zasadami publikacji prac w danym czasopiśmie lub monografii. Zakwalifikowanie pracy do publikacji jest równoznaczne z jej prezentacją w czasie konferencji.

Wykaz czasopism oraz monografia w których zostaną opublikowane prace które uzyskały pozytywną recenzję:

Tytuł Punkty KBN
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
www.termedia.pl
6 pkt.
Problemy Pielęgniarstwa
www.pp.viamedica.pl
5 pkt.
Pielęgniarstwo XXI wieku
www.czelej.com.pl
2 pkt.
Monografia 7 pkt.

Wytyczne dla recenzowanej Monografii publikowanej w ramach Konferencji:

Pracę, wielkości ≥ 20 000 znaków (liczone ze spacjami), należy przygotować w języku angielskim.

Struktura pracy badawczej:
Imię Nazwisko 1. Autora1,2 , Imię Nazwisko 2. Autora1,2
1Miejsce pracy autora, Kierownik ośrodka
2Miejsce pracy autora, Kierownik ośrodka
Tytuł pracy
Piśmiennictwo powinno zawierać wyłącznie pozycje cytowane w tekście pracy, w którym oznacza się je kolejnymi liczbami w nawiasach klamrowych, np. [1], [6, 13]. Spis piśmiennictwa proszę umieścić na końcu pracy w kolejności cytowania.

Edytor Microsoft Word
Czcionka 12 pkt Times New Roman
Tekst wyjustowany, interlinia 2
Zawsze - Podpisy NAD tabelami, ale POD rycinami, wykresami, fotografiami (z podaniem pozycji piśmiennictwa, z której pochodzą oraz informacją na temat prac autorskich)
WSZYSTKIE ryciny, tabele, fotografie - ponumerowane zamieszczone w tekscie
Prosimy o nadsyłanie pełnych prac na adres: konferencja2011@interia.pl